Sale Property

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Buy Property

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Rent Property

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED
Mededeling aan de Vlaamse Regering

Betreft: Uitdoving geïntegreerde woonbonus en verlaging verkooprecht vanaf 2020

1. Inleiding

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 voorziet binnen de woonfiscaliteit in een tax shift van het fiscaal voordeel van het hebben van een woning naar het verwerven ervan. Vanaf 1 januari 2020 dooft de woonbonus uit en worden de verkooprechten op de aankoop van een enige, eigen woning verlaagd van 7% naar 6% (en van 6% naar 5% bij een ingrijpende energetische renovatie).

Via diverse kanalen bereiken ons berichten van bezorgde burgers en notarissen over die uitdoving. Vooral het ogenblik waarop die maatregel zou ingaan, wekt onzekerheid. Om de tax shift uitvoerbaar en werkbaar te houden, wordt steeds de datum van de authentieke leningsakte als aanknopingspunt genomen.

Bij de toelichting van deze maatregel hierna vertrekken we vanuit de situatie waarin er al dan niet al een lening loopt.

2. Situatie vanaf 1 januari 2020 voor de lopende leningen

Voor wie al een hypothecaire lening heeft en al van een belastingvermindering voor de eigen woning (o.a. geïntegreerde of Vlaamse woonbonus, bouwsparen,…) geniet, wijzigt er niets. Wie nu al van de woonbonus geniet, kan na het invoeren van de maatregel hiervan blijven genieten.

Ook voor wie enkel het openstaand saldo van zijn lening herfinanciert, wijzigen we niets en blijven de voorwaarden om van een belastingvermindering te kunnen genieten, gelden. Wie daarentegen zijn lening herfinanciert, en daarbij een deel bijkomende leent boven het openstaand saldo, ligt de situatie anders. Voor het bijkomende geleende deel is de geïntegreerde woonbonus enkel nog mogelijk als de authentieke hypothecaire leningsakte nog wordt verleden in 2019.

Bij een heropname van reeds afgelost kapitaal, blijft het geldende regime ongewijzigd ten aanzien van het openstaand saldo. Ongeachte de beoordeling van het heropgenomen bedrag, zal de burger voor het openstaande deel kunnen blijven genieten van een Vlaamse belastingvermindering.

Fiscale optimalisaties (waaronder het verlengen van de duurtijd) na 1 januari 2020 sluiten we uitdrukkelijk uit.

Voor de hypotheekoverdracht (ook wel ‘pandwissel’ of ‘hypotheekruil’ genoemd) verandert er vanaf 1 januari 2020 niets. De burger zal vanaf 1/01/2020 voor een lopende lening waarvan hij de hypotheek overdraagt naar een nieuw goed, kunnen blijven genieten van de Vlaamse of geïntegreerde woonbonus waarbij de voorwaarden van geen verhoging ten aanzien van het resterend kapitaal en van geen termijnverlenging van kracht blijven. Wordt de authentieke

koopakte verleden vanaf 1 januari 2020, dan geldt bij de aankoop van de enige gezinswoning hiervoor het verlaagde verkooprecht van 6% (5% bij een ingrijpende energetische renovatie).

3. Situatie voor burgers die een nieuwe hypothecaire lening afsluiten

a. Authentieke lenings- en koopakte verleden vóór 1 januari 2020

Het blijft mogelijk om de geïntegreerde woonbonus te genieten voor de eigen woning als de authentieke leningsakte is verleden uiterlijk op 31 december 2019. Als er geen authentieke akte verleden wordt (hetgeen bv. mogelijk is bij een heropname), zal de datum van aanvaarding van het kredietaanbod als datum van de lening in aanmerking worden genomen. De woning moet eigen zijn op het moment van de uitgaven. Het is evenwel niet vereist dat u de woning op 31 december 2019 zelf betrekt om nog voor de geïntegreerde woonbonus in aanmerking te komen.

Een heropname (het opnieuw ontlenen van reeds afgelost kapitaal van een bestaande lening) en een bijkomend ontleend bedrag bij een herfinanciering worden ook als een nieuwe hypothecaire lening beschouwd en kunnen dus ook nog een recht op de geïntegreerde woonbonus creëren als de leningsakte of (bij gebreke daaraan) de datum van aanvaarding van het kredietaanbod van vóór 01/01/2020 dateren.

Voor het verkooprecht blijven de huidige tarieven gelden. Immers zowel de verkoopovereenkomst (‘compromis’) als de authentieke koopakte dateren van vóór 01/01/2020. Voor de aankoop van de enige gezinswoning is dus het verlaagd verkooprecht van 7% verschuldigd (of 6% bij een ingrijpende energetische renovatie) en voor andere woningen en bouwgronden geldt een verkooprecht van 10%.

b. Authentieke leningsakte verleden vanaf 1 januari 2020 en verkoopovereenkomst (compromis) of authentieke koopakte in 2020

De burger kan geen aanspraak meer maken op de geïntegreerde woonbonus voor de eigen woning als de authentieke leningsakte is verleden na 31 december 2019.

Voor het verkooprecht voor de enige gezinswoning geldt evenwel het verder verlaagde tarief van 6% (of 5% bij een ingrijpende energetische renovatie) als het compromis of de authentieke koopakte afgesloten zijn in 2020. Wie van de verlaagde tarieven van het verkooprecht wil genieten, moet voldoen aan de domicilieverplichting. Die werd niet aangepast. Voor andere woningen en bouwgronden blijft het bestaande verkooprecht van 10% gelden.

Als het compromis afgesloten is in 2019 en de authentieke akte wordt verleden in 2020, dan geldt voor het verkooprecht voor de enige gezinswoning dus eveneens het verder verlaagd tarief van 6% (of 5% bij een ingrijpende energetische renovatie).

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting,

Matthias Diependaele

AB Immo is een professionele en ambitieuze vastgoedmakelaar met een menselijk aanpak.
Om onze grote ambities te helpen waarmaken, zijn wij op zoek naar mensen (collega’s)
met passie voor de vastgoed en succesvol willen zijn.

 

Sale Property

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Buy Property

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Rent Property

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

GRATIS SCHATTING & ADVIES

Login

Register

terms & conditions